APPL

Stres a psychická záťaž sú bežnou súčasťou života. V prípade trvalého nadmerného stresu dochádza k negatívnym zmenám zdravotného stavu ako vo fyzickej, tak i psychickej oblasti. Samotný stres môže následne vyústiť do psychosomatického ochorenia, depresie, tzv. syndróm vyhorenia a ďalších ochorení.
Stresujúcimi faktory môžu byť vlastné pracovné procesy, medziľudské vzťahy na pracovisku aj v súkromí, finančné tlaky, zlá životospráva, a pod.
Zhodnotením psychologického stavu organizmu a návrhy na opatrenia možno výrazne znížiť riziko zlyhania ľudského faktora a tým vzniku havárií, pracovných úrazov, zvýšenej chorobnosti, fluktuácia zamestnancov, zníženie produktivity práce atď.

Prínosy pre zamestnancov:

 • Vyhodnotenie psychického a fyzického stavu organizmu.
 • Upozornenie na možné zdravotné riziká, zistenie skrytých ťažkostí organizmu.
 • Stanovenie miery zaťaženia organizmu a vplyvy z vonkajšieho prostredia.
 • Návrh na zmenu životného štýlu vychádzajúce z potrieb konkrétneho jedinca.

Prínosy pre zamestnávateľa:

 • Objektivizácia psychofyziologickej záťaže pre jednotlivé profesie.
 • Analýza najviac zaťažujúcich činností, navrhnutie riešení s následnou kontrolou a vyhodnotením účinnosti opatrení.
 • Prevencia poškodenia zdravia zamestnancov a vzniku chorôb súvisiacich s výkonom povolania.
 • Zvýšenie produktivity a kvality práce, zhodnotenie miery rizika u zvlášť exponovaných profesií (management, dispečeri, vodiči, žeriavnici a pod.).
 • Posúdenie vhodnosti návratu zamestnanca do pracovnej pozície po pracovnom úraze alebo dlhodobej chorobe.
 • Návrhy na ďalšie opatrenia na zlepšenie pracovnej pohody na pracoviskách.

Ponúkame:

 • Meranie variability srdcovej frekvencie.
 • Vyšetrenie EKG, pulzovej a dychovej frekvencie, hodnôt krvného tlaku.
 • Spracovanie výsledkov meraní metódou spektrálnej analýzy, ktorá umožňuje zhodnotiť aktivitu autonómneho nervového systému.
 • Posúdenie psychologického stavu organizmu v súvislosti s príslušným pracovným procesom ako aj v súvislosti so športovou záťažou.
 • Navrhnutie korekcie nesprávnych pracovných podmienok.
 • Vyhodnotenie zdravotného stavu a miery záťaže konkrétneho jedinca.
 • Poradenstvo pri úprave životného štýlu.

Metóda je úplne neinvazívna, pričom dĺžka merania je cca 20 minút. Samotné meranie prebieha v troch fázach (ľah – stoj – ľah), kedy sa pomocou gumového pásu s elektródami sníma variabilita srdcovej frekvencie.

Výsledok merania je úplne anonymný a podlieha lekárskemu tajomstvo.

Navazující činnosti

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ergonómia

Ergonomický simulačný 3D systém

Školenie

BOZP – OPP

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia