Dron (SK)

Výhody leteckého snímkovania pomocou drona

Variabilita a originalita

Letecké snímkovanie ponúka komplexné pohľady na sledovaný objekt a možnosť tvorby doposiaľ nevídaných záberov.

Snímkovaná vzdialenosť

Široká snímkovaná vzdialenosť umožňuje tvorbu detailného záberu (desiatky cm) až veľkých panorám (do výšky 300 m).

Nižšia cena

Snímkovanie dronom je oveľa lacnejšie ako klasická fotografia.

Dostupnosť

Minimálne množstvo neprístupných miest. Dron sa skoro vždy dostane na požadované stanovište.

Výnimočná kvalita záznamu

Video je vo formáte 4K (4096x2160p 24/25) s úplne stabilným obrazom bez deformácií, takisto UHD, full HD a i.. Fotky v rozlíšení 12,4 Mpx.

Riadenie pomocou GPS

Vďaka zálohe GPS súradníc je možné presne opakovať snímky v rôznom časovom horizonte.

Nenáročnosť prípravy

Časová nenáročnosť prípravy letu.

Bezpečnosť

Eliminuje pohyb ľudí vo výškach.

Letecké snímkovanie ponúka širokú škálu využitia

Investičné a stavebné akcie, rekonštrukcie – letecké snímky, letecké video
 • zistenie vstupných údajov pre prípravu akcie (existujúce rozmiestnenie objektov, kontrola stavu konštrukcií a ďalších objektov),
 • zdokumentovanie búrania objektov, vytvorenie časozberných snímkov z priebehu akcie,
 • monitoring z hľadiska BOZP – zistené údaje umožnia lepšiu kontrolu dodržiavania požiadaviek BOZP na stavenisku,
 • monitoring z hľadiska dodržiavania pracovných a technologických postupov na stavbe – zistené údaje môžu byť využívané k zvýšeniu dohľadu nad stavbou s cieľom kontroly dodržiavania požadovaných postupov, alebo pri prípadnej reklamácie stavby,
 • monitoring z hľadiska množstva použitej techniky a pracovníkov – – zistené údaje môžu byť využívané pri jednaní s dodávateľom stavby vo veci úpravy ceny stavby pri použití menšieho objemu techniky alebo pracovníkov.
Revízie striech na neprístupných miestach – letecké snímky, letecké video
Lokálny monitoring
 • monitoring plôch vhodných pre rekultiváciu,
 • monitoring lokálnych skládok, zelene, napojenie na okolitú infraštruktúru, dron
 • vyťažiteľnosť dopravy a uzlov pre potreby optimalizácie dopravy.
Sezónne zisťovanie
 • zisťovanie stavu dočasne neprístupného staveniska,
 • zisťovanie množstva snehovej pokrývky (napr. strechy),
 • monitoring pri havarijných situáciách či povodňových stavov,
 • monitoring stavu poľnohospodárskych plodín a stavu lesného porastu.
Moderná prezentácia nehnuteľností a marketing
 • stavebné pozemky, domy, chaty, záhrady, historické objekty,
 • poľnohospodárske nehnuteľnosti, komerčné nehnuteľnosti a priemyselné objekty, dron
 • fotografie a videa pre tvorbu www stránok, katalógov, billboardov, prezentácií.

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia