Dendrologie (SK)

Odborné činnosti v oblasti dendrológie

Dendrologický prieskum

Inventarizácia drevín a ich početnosť – druhové a početné zastúpenie drevín na lokalite.

Tabuľkový prehľad so základnými informáciami o jednotlivých drevinách a ich zdravotnom stave.

Ekologické zhodnotenie porastu.

Finančné oceňovanie drevín

Finančné ocenenie podľa metodiky AOPK ČR.

Odhad ekologickej ujmy.

Návrh náhradnej výsadby.

Odborné odporúčanie drevín vhodných na výsadbu do záhrad rodinných domov

Poradenstvo pri zakladaní záhrad rodinných domov, vzhľadom na ekologické nároky drevín na podmienky stanovišťa.

Posudzovanie aktuálnej situácie na lokalite a návrh výsadby vhodných druhov drevín.

Situačný návrh.

Odborné posúdenie zdravotného stavu drevín

Posúdenie aktuálneho zdravotného stavu drevín rastúcich mimo les vrátane alejí a mladej výsadby.

Posúdenie stability a prevádzkovej bezpečnosti drevín.

Posúdenie poškodenia drevín.

Návrh ochranných opatrení.

Monitoring zdravotného stavu drevín

Dlhodobé sledovanie zdravotného stavu drevín rastúcich mimo les.

Zber, ukladanie a vyhodnotenie dát.

Návrh manažmentu.

Problémy s drevinami

Stromy so zhoršeným zdravotným stavom

  • Suché a výrazne schnúce stromy.
  • Stromy napadnuté rôznymi patogénmi a škodcami.

Stromy v kolízii s budovami (stavbami)

  • Kolízie koreňového systému stromu s okolím.
  • Kolízie nadzemných častí stromu s okolím

Stromy s narušenou stabilitou alebo závažným mechanickým poškodením

  • Stromy ovplyvnené abiotickými faktormi – predovšetkým klimatickým faktorom (napr. vietor, blesk, extrémne zrážky, záplavy a i.).
  • Stromy ovplyvnené biotickými faktormi (napr. drevokazné huby, hniloby).
  • Stromy ovplyvnené antropogénnymi faktormi (napr. výkopové práce, stavebná činnosť a. i.).

Nadväzné činnosti v oblasti prevádzkovej ekológie

Školenia

Ekológia – Chemické látky -EMS

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

EMS

Implementácia systému – Udržiavanie systému – Poradenstvo – Audityy

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia