Ergonomie (SK)

Ergonomický simulačný systém predstavuje 3D nástroj pre pozorovanie ľudského správania sa pri práci. Bol vyvinutý za podpory NASA pre účely simulácie pohybu astronautov v kozmickom priestore.
Je vhodný pre modelovanie jestvujúceho pracovného prostredia, k simulácii zmien pri optimalizácii usporiadania pracoviska. Umožňuje vyhodnotiť, či plánované opatrenia budú spĺňať doporučené zdravotné štandardy a či zamestnanci nebudú ohrození nebezpečenstvom vzniku pracovných úrazov alebo chorobami z povolania.

Ponúkame

 • Hodnotenie jestvujúceho usporiadania pracovného miesta vzhľadom na telesné rozmery populácie (manipulačný priestor, roviny, dosahy).
 • Hodnotenie energetických výdajov – fyzickej námahe pri práci.
 • Hodnotenie pracovných polôh pri danej práci.
 • Hodnotenie pracovných pohybov – zaťaženie svalových skupín, dráhy, frekvencie, presnosti, vizuálne-motorickej koordinácie.
 • Porovnanie zistených dát s doporučenými zdravotnými štandardami a normami.
 • Zhodnotenie viditeľnosti na úkon, viditeľnosti z pracoviska, viditeľnosti na pracovnú plochu.
 • Spracovanie optimálnych variant usporiadania pracovného miesta pre konkrétne pracovisko a konkrétneho zamestnanca a optimalizácie pracovného výkonu.

To všetko bez nutnosti drahých fyziologických meraní, mnohokrát neúčelných zmien v rozmiestnení pracoviska a zavedení organizačných zmie.

Prínosy služby

 • Zníženie fluktuácie zamestnancov a s tým súvisiacich nákladov na rekvalifikáciu.
 • Zníženie nákladov na odškodnenie pre poškodených zamestnancov (úrazy, choroby z povolania).
 • Zvýšenie produktivity práce.
 • Zníženie nákladov na fyziologické merania (fyzickej záťaže, lokálnej svalovej záťaže, pracovných polôh) v pracovnom prostredí, zdraví a spokojní zamestnanci podávajúci optimálne výkony.

Nadväzujúce činnosti

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Prečo mať viac dodávateľov

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia