Chemické látky (SK)

Odborné činnosti v oblasti chemických látok a chemických zmesí

Bezpečnostný list

Tvorba Bezpečnostného listu a jeho revízia.

Preklad Bezpečnostných listov (AJ/SJ, SJ/AJ, poprípade ďalšie jazyky).

Poradenstvo v oblasti Bezpečnostných listov.

REACH a CLP

Poradenstvo v oblasti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a regulovaní chemických látok (REACH).

Poradenstvo v oblasti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

Poradenstvo a pomoc pri príprave registračných dokumentov – návrh a spracovanie Technickej dokumentácie pre spoločné predloženie (tzv. Malý Dossier), poradenstvo a pomoc pri komunikácii vo fóre pre výmenu informácii SIEF.

Poradenstvo a pomoc pri klasifikácii chemických látok a zmesí. Spracovanie Protokolu o overení súladu s Expozičným scénarom.

Poradenstvo

Poradenstvo v oblasti nakladania s chemickými látkami s zmesami v súlade s platnou legislatívou.

Poradenstvo k bezpečnému skladovaniu a manipulácie s chemickými látkami a zmesami.

Školenie k bezpečnej manipulácie s chemickými látkami a zmesami.

Školenie k manipulácii s látkami a zmesami klasifikovanými ako Acute Tox.1 a Acute Tox. 2 (vysoko toxickými).

Vykonávanie kontrol na bezpečnú manipuláciu s chemickými látkami a zmesami na pracoviskách.

Nebezpečné látky – poradenstvo.

Nadväzné činnosti v oblasti prevádzkovej ekológie

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Školenia

Ekológia – Chemické látky -EMS

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

EMS

Implementácia systému – Udržiavanie systému – Poradenstvo – Audity

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia