Revize OK (SK)

Prehliadky a kontroly oceľových a hliníkových konštrukcií

Výstupné prehliadky nových oceľových konštrukcií.

Bežné prehliadky oceľových konštrukcií u prevádzkovaných zariadení.

Podrobné prehliadky oceľových konštrukcií.

Mimoriadne prehliadky oceľových konštrukcií.

Prehliadky použiteľnosti oceľových konštrukcií.

Meranie hrúbok oceľových konštrukcií a technologických zariadení (opotrebenia koróziou a oterom).

Vyhotovenie správ z kontrol a prehliadok.

Prieskum striech

Vizuálna prehliadka a zmapovanie stavu strechy včítane popisu nedostatkov.

Prieskum striech – rekognoskácia stavu strechy.

Overenie skutočnej skladby strešnými sondami rozrezaním alebo rozobratím časti strechy. Zistenie stavu, hrúbok a vlhkosti jednotlivých vrstiev. Zistenie skutočnej skladby strechy včítane vykonania záplat v mieste sond.

Zhotovenie fotodokumentácie pri vykonávaní prieskumu striech.

Poradenstvo

Spolupráca pri vykonávaní rozborov porúch oceľových konštrukcií a upozorňovanie prevádzkovateľov zariadení na opakujúce sa poruchy.

Posúdenie podkladových materiálov pre vykonanie opráv oceľových konštrukcií striech a budov.

Určenie spôsobov a početnosť vykonávania diagnostických a kontrolných činností na vybraných zariadeniach

Spracovanie podkladov pre zadávacie podmienok opráv konštrukcií.

Spracovanie harmonogramov revízií.

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízie striech na nedostupných miestach

Nadväzné činnosti

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia