Požární ochrana (SK)

Nemáte technika požiarnej ochrany?
Ponúkame Vám zavedenie a udržiavanie systému OPP vo Vašej spoločnosti formou outsourcinu.
Máte technika požiarnej ochrany?
Ponúkame Vám zaistenie dielčich činností a školení v oblasti OPP ako aj dodávku hasiacich prístrojov.

Zavedenie a udržiavanie systému OPP

Začlenenie činnosti

Zaradenie vykonávaných činností podľa požiarneho nebezpečenstva v súlade s požiadavkami právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.

Rokovania so štátnou správou

Poradenstvo a asistencia pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy.

Asistencia pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru.

Audit v oblasti OPP

Nezávislé overenie stavu OPP na pracovisku z hľadiska legislatívy.

Návrh nápravných opatrení včítane konzultácii pri ich aplikácii.

Hasiaci prístroj

Návrh vhodných hasiacich prístrojov a ich rozmiestnenie.

Zaistenie dodávky hasiacich prístrojov.

Spracovanie a aktualizácia dokumentácie OPP

Dokumentácia o začlenení do kategórií činnosti so zvýšeným alebo vysokým požiarnym nebezpečenstvom – Požiarne poplachové smernice – Posúdenie požiarneho nebezpečenstva – Stanovenie organizácie zabezpečenia požiarnej ochrany – Požiarne poplachové smernice – Dokumentácia zdolávania požiaru – Smernica ohlasovni požiaru – Požiarna kniha – Tematické plány a časové rozvry pre školenie a odbornú prípravu a.i.

Kontrolná činnosť OPP

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.

Priebežná kontrola dodržiavania zásad OPP zamestnancom a zamestnávateľom na pracovisku.

Upozornenie na zistené nedostatky a návrh nápravných opatrení.

Školenie a odborná príprava

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Odborná príprava zamestnancov zaradených do preventívnych požiarnych hliadok.

Odborná príprava preventistov.

Protipožiarné značenie

Rozmiestnenie protipožiarnych symbolov a značiek.

Spracovanie návrhov protipožiarneho značenia.

Zaistenie dodávky protipožiarneho značenia.

Nadväzujúce činnosti v oblasti OPP

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenie

Výroba a údržba OOPP pre Vašich zamestnancov

Zákazková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop OOPP

Ponuka produktov našej šijacej dielne

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia