Koordinátor BOZP (SK)

V prípade, že na stavenisku bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom je stavebník povinný určiť potrebný počet koordinátorov BOZPs prihliadnutím na zložitosť diela a jeho náročnosti na koordináciu vo fáze prípravy stavby a vo fáze realizácie stavby.

Plán BOZP.

Výkon činnosti koordinátora BOZP v čase prípravy a v čase realizácie stavby

Oznámenie o zahájení prác

Koordinátor BOZP Vám spracuje oznámenie o zahájení prác pre príslušný inšpektorát práce podľa miesta stavby.Plán BOZP.Oznámení o zahájení prací

Riziká a opatrenia

Informovanie zhotoviteľov o bezpečnostných a zdravotných rizikách na stavenisku.

Poradenská činnosť a konzultácie k minimalizovaniu rizík.

Návrhy preventívnych opatrení.

Plán BOZP.Oznámení o zahájení prací

Rokovania so štátnou správou

Koordinátor BOZP Vám poskytne poradenstvo rokovaní s orgánmi štátnej správy v rámci BOZP a OPP na stavenisku.

Plán BOZP na stavenisku, dokumentácia BOZP a OPP

Koordinátor BOZP Vám spracuje plán BOZP, zaistí jeho priebežnú aktualizáciu, doplnenie a vedenie.

Koordinátor BOZP taktiež spracuje ďalšiu dokumentáciu BOZP a OPP pre potreby prípravy a realizácie stavby a následného používania stavby.

Vyšetrovanie pracovných úrazov

Spoluúčasť pri objasňovaní príčin a okolnosti pracovných úrazov na stavenisku.

Pomoc pri vyplňovaní hlásenia „záznam o úraze“

Plán BOZP.

Koordinácia

Koordinácia v čase prípravy a v čase realizácie stavby.

Zaistenie časového a priestorového súladu prác na stavenisku s priľahlou prevádzkou.

Koordinácia firiem na stavenisku a návrhy koordinačných opatrení pri súčasne vykonávaných prácach.

Kontrolná činnosť

Vykonávanie kontrol staveniska spolu s návrhmi opatrení a riešeniami.

Vykonávanie kontrol dodržiavania plánu BOZP na stavenisku.

Sledovanie bezpečného vykonávania priebehu prác.

Kontroly zabezpečenia obvodu staveniska spolu s vjazdom a výjazdom.

Vykonávanie kontrol právnických a fyzických osôb na stavenisku.

Vykonávanie záznamov o zistenom stave spolu s fotodokumentáciou.

Kontrolné dni

Koordinátor BOZP organizuje a vedie kontrolné dni k dodržiavaniu plánu BOZP na stavbe.

Zúčastňuje sa porád vedenia stavby, koordinačných porád stavby a kontrolných dní investora stavby.

Upozorňuje zhotoviteľov na nedostatky v uplatňovaní požiadaviek na BOZP.

Ďalšie služby pre Vašu stavbu

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecké fotografie a letecké video.

Služby pred a po kolaudácii

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Školenie

BOZP – OPP

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia