Zkušebnictví: Chemické analýzy

Kovové materiály

Presné zloženie širokého spektra materiálov

 • surové železo a oceľ (nízko, stredne a vysoko legované ocele),
 • oceľ, kovový odpad, špony, liatiny (nízkolegované aj tvárne),
 • nerezové materiály, mosadz, bronz, hliníkové zliatiny a pod.

Pre rozbory vzoriek využívame najmodernejšie analytické metódy (Optická emisná spektrometria, röntgenfluorescenčná spektrometria, atómová emisná spektrometria, termoevolučné metódy, atď.).

Analýzy železa a ocele

 • Mn, Si, P, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg,
 • C, S, N, O, H,
 • B – kovová forma, Al – kovová forma,
 • merná aktivita Co60.

Analýza liatiny, bronzu, medi atď.

 • Mn, Si, P, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg,
 • C, S, N, O, H,
 • merná aktivita Co60.

Potrebujete poradiť s výberom analýzy?

Tuhé a kvapalné palivá

Základné analýzy tuhých palív, biopalív a tuhých alternatívnych palív

Základné analýzy kvapalných palív

 • stanovenie vody,
 • stanovenie popola,
 • stanovenie prchavej horľaviny,
 • stanovenie spalného tepla a výhrevnosti,
 • stanovenie vodíka, uhlíka a dusíka,
 • stanovenie síry, fosforu, chlóru, zinku atď.,
 • chemický rozbor popola,
 • stanovenie drobiteľnosti metódou Hardgrove,
 • stanovenie taviteľnosti popola,
 • stanovenie nedopalu,
 • granulometrický rozbor (včítane laserovej analýzy veľkosti častíc),
 • stanovenie sypnej hmotnosti,
 • stanovenie predpokladanej a skutočnej hustoty,
 • výpočet emisného faktora uhlíka,
 • stanovenie statického sypného uhlu.
 • stanovenie vody,
 • stanovenie popola,
 • stanovenie prchavej horľaviny,
 • stanovenie spalného tepla a výhrevnosti,
 • stanovenie vodíka, uhlíka a dusíka,
 • stanovenie síry, fosforu, chlóru, zinku atď.

Koksárenstvo

Karbotest

Ponúkame rozbory koksovateľného uhlia a koksu včítane testovania karbonizácie uhlia v laboratórnom meradle. To umožňuje predovšetkým predikciu kvality vyrábaného koksu, ale obsahuje taktiež detailnú analýzu vstupného uhlia včítane produktov jeho karbonizácie (koks, plyn, kvapalné produkty).

Špeciálne analýzy v odbore koksárenstvo

 • stanovenie reaktivity a pórovitosti koksu,
 • karbonizačná skúška uhlia,
 • plasticita koksovateľného uhlia,
 • dilatometrická skúška uhlia,
 • stanovenie indexu puchnutia uhlia a rozpínavého tlaku uhlia.

Petrografická analýza

 • stanovenie náhodnej odraznosti vitrinitu,
 • stanovenie maximálnej odraznosti vitrinitu,
 • stanovenie macerálového zloženia uhlia,
 • stanovenie odraznosti macerálov.

Stanovenie indexu reaktivity (CRI) a pevnosti koksu pre reakciu s CO2 (CSR)

Stanovenie CRI a CSR slúži na hodnotenie akosti koksu podľa ISO/CD 18884 a patrí pri výrobe koksu k najdôležitejším parametrom, ktoré dávajú zákazníkovi spolu s ďalšími parametrami akosti, ucelenú predstavu o kvalite vyrábaného koksu.

Základné analýzy koksárenských produktov a medziproduktov

 • rozbory koksárenského plynu (zloženie, výpočet spalného tepla a výhrevnosti, obsah vody, obsah BTX, naftalénu, amoniaku, oxidu síry, HCN, dechtu, prachu a i.),
 • rozbory všetkých typov koksárenských technologických vôd,
 • rozbory v oblasti odsírenia,
 • rozbory pracích olejov, benzolu, dechtu, síranu amonného.

Potrebujete poradiť s výberom analýzy?

Tribodiagnostika

Rozbor motorových olejov

Rozbor priemyslových olejov

Rozbor nafty a benzínu

Kompletný prehľad analýz olejov, palív a mazív

 • stanovenie vody, síry, fosforu, chlóru,
 • stanovenie karbonizačného zbytku podľa Conradsona,
 • stanovenie celkových mechanických nečistôt,
 • stanovenie hustoty a kinematickej viskozity,
 • stanovenie bodu vzplanutia a bodu horenia (OK), bodu vzplanutia UK,
 • stanovenie aromatických a alifatických uhľovodíkov,
 • stanovenie látok extrahovateľných v organických rozpúšťadlách,
 • stanovenie čísla kyslosti, čísla alkatity (TAN, TBN),
 • stanovenie bodu tuhnutia,
 • stanovenie obsahu oterových kovov, kontaminantov a aditív v olejoch,
 • stanovenie veľkosti a počtu častíc v olejoch,
 • stanovenie obsahu antioxidantov v olejoch metódou adsorpčnej stripping voltometrie,
 • stanovenie jódového čísla v olejoch,
 • stanovenie popola,
 • stanovenie filtrovateľnosti nafty klasicky,
 • FT-IR spektroskopické stanovenie vlastností nafty/benzínu,
 • FT-IR spektroskopiu včítane stanovenia nízkoteplotného antioxidantu,
 • teplota vylučovania parafínov,
 • charakteristika vzoriek (farba, vzhľad),
 • stanovenie farebnosti nerozpustných látok v olejoch pomocou membránovej kolorimetrie (MPC-test),
 • stanovenie filtrovateľnosti nafty a celková analýza nafty,
 • stanovenie deemulgačnej charakteristiky olejov.

Potrebujete poradiť s výberom analýzy?

Špeciálne analýzy

 • rozbory repkového oleja,
 • rozbory moriacich kúpeľov,
 • rozbory anorganických a organických povlakov,
 • stanovenie látok rozpustných v organických rozpúšťadlách (napr. LRT),
 • stanovenie obsahu ortuti v rôznych matriciach,
 • laserová analýza veľkosti častíc pevných materiálov,
 • petrografická analýza uhlia,
 • stanovenie metanolu v alkohole,
 • stanovenie hustoty kvapalín a pevných látok,
 • stanovenie bodu tuhnutia kvapalín,
 • stanovenie mernej aktivity Co-60 v kovových materiáloch,
 • stanovenie mikročistoty v oceli,
 • analýza kovových vzoriek mokrou cestou,
 • skúšanie materiálov bezštandardnou analýzou.

Potrebujete poradiť s výberom analýzy?

Hutné a stavebné materiály

Analýzy vstupných surovín pre vsádzku do vysokých pecí

 • materiály so železnou matricou – napr. aglomerát, železné rudy, pelety a koncentráty, rudné zmesi, ferozliatiny,
 • žiaruvzdorný materiál (bauxit, lupek, íl, šamot, kaolín, magnezit),
 • troskotvorné prísady (vápenec, dolomit).

Analýza vedľajších produktov z procesu výroby železa a ocele

 • troska a troskové kamenivo,
 • hutné odpady so železnou i neželeznou matricou.

Analýza stavebných materiálov

 • betónu, omietok,
 • cementu,
 • stavebných hmôt a pod.

Nadväzujúce činnosti

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia

Prečo mať viac dodávateľov?

ZAISTÍME PRE VÁS VŠETKO Z JEDNÉHO MIESTA

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia