Provozní ekologie (SK)

Nemáte podnikového ekológa?
Ponúkame Vám zavedenie a udržiavanie systému prevádzkové ekológie vo Vašej spoločnosti formou outsourcingu.
Máte podnikového ekológa?
Zaistíme Vám čiastkové činnosti v prevádzkovej ekológii, poradenstvo, spracovanie prevádzkovej dokumentácie, zavedenie systému EMS alebo školenie.

Podnikový ekolog

Poradenstvo pri zaistení plnenia povinností spoločnosti v jednotlivých oblastiach ochrany životného prostredia, podľa platných zákonov a legislativných predpisov:

  • pri nakladaní s odpadmi,
  • pri nakladaní s obalmi,
  • s vodným hospodárstvom a ochranou čistoty vod,
  • pri ochrane ovzdušia a prevádzke ZZO, vrátane riešenia problematiky skleníkových plynov (monitorovacie plány, evidencie, výpočty, povolenky na emisie) a ochrany ozónovej vrstvy Země,
  • pri procesoch tzv. integrovaného povoľovania prevádzok a zámerov (vrátanie zmien),
  • pri havarijnej pripravenosti (havarijné plánovanie) a príp. prevencii závažných havárií,
  • pri používaní chemických látok, nebezpečných CHL, pri zaistení požiadaviek systému CLP a REACH.

EMS

Zavedenie a udržiavanie systému EMS podľa EN ISO 14 001

Chemické látky

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Školenia

BOZP – OPP – Vyhradené technické zariadenia – Ekológia – Chemické látky – Kvalita

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia