Školení (SK)

Nabízíme

Individuální přístup

Součástí naší nabídky je i individuální firemní vzdělávání.

Propojení teorie s praxí

Klademe důraz na doplnění školení o praktické dovednosti.

Kvalitní lektorský tým

Lektorský tým s dlouholetou praxí tvoří odborníci z oblasti BOZP, PO, ekologie, kvality, revizí.

Školenie v oblasti BOZP

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom školenia o právnych a ostatných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto školenia dopĺňajú ich kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce, ktoré sa týkajú ich práce a pracoviská, čo dáva zamestnávateľovi povinnosť pravidelne overovať ich znalosť a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie.

Ponúkame Vám
 • Vstupné školenie BOZP.
 • Pomoc pri vykonaní vstupnej inštruktáže na pracovisku.
 • Periodické školenia BOZP podľa spracovanej osnovy školenia.
 • Vzdelávanie riadiacich zamestnancov.
 • Skúšky zamestnancov, overenie znalostí formou testu.
 • Vydanie osvedčenia o absolvovaní školenia pre vedúcich zamestnancov.
 • Zabezpečenie školenia pre vybrané profesie (práce vo výške, školenia zváračov, vodičov referentských vozidiel, žeriavnikov, viazačov atď.).
 • Zabezpečenie školenia a preskúšavania obslúh a pracovníkov pracujúcich na technických zariadeniach a vyhradených technických zariadeniach (VTZ).
 • Zabezpečenie vykonávania ďalších školení a skúšok špeciálnych profesií.

Školenie požiarnej ochrany

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi sú právnické a podnikajúce fyzické osoby vykonávajúce činnosti so zvýšeným alebo s vysokým požiarnym nebezpečenstvom povinné zabezpečiť pravidelné školenia zamestnancov o požiarnej ochrane a odbornú prípravu zamestnancov zaradených do preventívnych požiarnych hliadok a preventistov požiarnej ochrany.

Ponúkame Vám
 • Spracovanie tematického plánu a časového rozvrhu školenia.
 • Školenie vedúcich zamestnancov, zamestnancov.
 • Vykonanie odbornej prípravy preventívnych požiarnych hliadok a preventistov PO.
 • Overenie znalostí formou testu, vydanie písomného osvedčenie o absolvovaní školenia pre vedúcich zamestnancov.
 • Sledovanie lehôt.

Životní prostředí

Ponúkame Vám
 • Školenia zamestnancov a výcvik zamestnancov v oblasti EMS.
 • Zoznamovanie zamestnancov s požiadavkami vyplývajúcich z legislatívy a praktickými skúsenosťami, napr. v oblasti (vôd, emisií, odpadového hospodárstva, príp. chemické látky a prípravky).
 • Zabezpečenie odborných školení v oblasti životného prostredia prostredníctvom akreditovaných subjektov alebo špecialistov v danom odbore.

Nadväzujúce činnosti

Bezpečnosť práce

Bezpečnostný technik – Poradenstvo – Audity – Dokumentácia BOZP

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Zákazková výroba

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop

Ponuky produktov našej krajčírskej dielne

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia