Bezpečnost práce (SK)

Ponúkame komplexné služby BOZP – audity, školenia, poradenstvo, asistenciu pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov.

Nemáte bezpečnostného technika?
Ponúkame Vám zavedenie a udržiavanie systému bezpečnosti práce vo Vašej spoločnosti formou outsourcingu.
Máte bezpečnostného technika?
Ponúkame Vám vykonávanie dielčich činnosti bezpečnosti práce a pracovného prostredia, školení či dodávku OOPP.

Zavedenie a udržiavanie systému BOZP

Vyšetrovanie príčin pracovných úrazov

Vyšetrovanie príčin a okolnosti pracovných úrazov. Asistencia pri jednaní s orgánmi štátnej správy.

Návrh opatrení proti opakovaným pracovným úrazom.

Pomoc pri plnení povinnosti o evidencii, hlásení a záznamov o úrazoch.

Rokovanie so zástupcami štátnej správy

Poradenstvo a asistencia pri rokovaní s orgánmi štátnej správy:

Polícia SR, príslušný inšpektorát práce, úrad verejného zdravia.

Identifikácia rizík

Identifikácia a hodnotenie rizík, návrh opatrení k ich minimalizácia v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Navrhli sme jednoduchú metódu pre identifikáciu rizík – Metódu konečných krokov.

Návrh OOPP podľa identifikovaných rizík.

Audit BOZP

Nezávislé overenie stavu bezpečnosti práce na pracovisku z hľadiska požiadaviek legislatívy.

Navrhnutie nápravných opatrení včítane konzultácii pri ich aplikácii.

Kontrolná činnosť

Priebežná kontrola dodržiavania zásad BOZP zamestnancami aj zamestnávateľom na pracovisku. Upozornenie na zistené nedostatky a návrh nápravných opatrení.

Ročné previerky BOZP na pracovisku.

Dokumentácia BOZP

Spracovanie dokumentácie a aktualizácie dokumentácie (Smernice, Miestne prevádzkové bezpečnostné predpisy a.i.).

Nadväzujúce činnosti v oblasti BOZP

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na stavenisku – Poradenstvo

Ochrana pred požiarmi

Technik požiarnej ochrany – Audity – Dokumentácia OPP – Poradenstvo

Manažment BOZP

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenie

Výroba a údržba OOPP pre Vašich zamestnancov

Zákazková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehorľavé montérky – Hliníkové plášte – Rukavice

E-shop OOPP

Ponuka produktov našej šijacej dielne

Prečo mať viac dodávateľov?

Zaistíme pre Vás všetko z jedného miesta

Kontaktujte nás

Môže Vás tiež zaujímať

Ergonómia

Ergonomický simulačný systém 3D systém

Systém APPL

Hodnotenie psychofyziologickej záťaže zamestnancov na pracovisku – stresu

Systém MEDIC 1

Monitoring základných životných funkcií osamotených zamestnancov na pracoviskách

Prevádzková ekológia

Podnikový ekológ

Chemické látky

Bezpečnostné listy – REACH

Dendrológia

Dendrologický prieskum – Posudky – Hodnotenie a oceňovanie drevín

Korózny technik

Náterové systémy – Poradenstvo

Revízie konštrukcií

Hliníkové a oceľové konštrukcie – Strešné plášte

Kotviace systémy

Výroba – Montáž – Revízie

QMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

EMS

Zavedenie – Údržba – Interné audity – Poradenstvo – Školenia

Letecké snímkovanie

Inovatívne riešenie revízií striech na nedostupných miestach – Letecká fotografia a letecké video

Tepelné spracovanie

Tavby – Odlievanie ocele a zliatiny – Tepelné spracovanie

Chemické analýzy

Palivá – Kovy – Hutnícke suroviny – Oleje – Koksárenstvo

Mechanické testy

Kovy – Oceľové a textilné laná – Trubky – Drôty a kordy – Metalografia